Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő megnevezése: DOBOZ- ÉS ACÉLSZERKEZET KFT.
Székhely: 2316. Tököl, Csépi út 101.
Postacím: 2316. Tököl, Csépi út 101.
Képviseli: Kormos Ádám
Cégjegyzékszám: 13-09-119836
Adószám: 14300358-2-13
Honlap: www.dobozkft.hu

2. Az adatkezelés célja, alapfogalmak:

Adatkezelő a vele szerződő természetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait szerződés
teljesítése címén kezeli.
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
európai uniós jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat
a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
Az adatkezelés során adatkezelő minden kapcsolódó jogszabály, kiemelten az információs
önrendelkezésről szóló 2011. évi CXII. törvényt és az EU 2016/679-es rendeletben előírtak alapján
tájékoztatja partneri által kijelölt kapcsolattartókat a velük kapcsolatos személyes adatok kezelésével
kapcsolatosan.

3. Értelmező rendelkezések, az adatvédelmi szakkifejezések jelentése, alapfogalmak:

Személyes adat: bármely meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy kép- felvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítás többé nem lehetséges.
Adatmegjelölés: az adta azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Érvényes: 2018. május 24-től 2. oldal / 2 oldalból
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is- adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
Képviselő: adott cég, intézmény szerződésben rögzített képviselője, akinek személyes adatai – szerződéses jogalap okán – nyilvános adatnak minősülnek.
Érintett: Olyan természetes személy, akit képviselő jelölt kapcsolattartóként az adott cégnél/intézménynél, illetőleg természetes személy, ha a megrendelő magánszemély. Abban az esetben, ha egy adott kapcsolattartó, vagy munkatárs adatát képviselő bocsájtotta Adatkezelő rendelkezésére, akkor az átadott, vagy rendelkezésre bocsájtott személyes adatok tekintetében Adatkezelő adatfeldolgozói minőségben vesz részt az adatkezelésben és
az adatkezelő ebben az esetben az átadott adatok képviselője.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása illetve a jogszabályi felhatalmazás, mely a Ptk. szerződéskötéssel kapcsolatos előírásain alapul.

4. Adatkezelési alapelveink

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat elrendeli. Jelen esetben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségnek megfelelés biztosítása.
A személyes adatok címzettjeinek köre: Adatkezelő társaság vezetője, ügyfélszolgálati, könyvviteli feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalói, szerződéses jogviszony alapján megbízott adatfeldolgozói.
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma.
Az adatkezelés helye: Adatkezelő székhelye.
Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év, ha Érintett kéri adatainak anonimitását, vagy
törlését, ellenkező esetben Adatkezelő jogosult az adatok Adatállományában korlátlan ideig történő tárolására.

Érvényes: 2018. május 24-től | PDF verzió letöltése