ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

1. A szerződés létrejötte

a.) Jelen általános feltételeket Szállító minden állandó és új Megrendelőjével megismerteti és a mindenkori aktuális változatban bocsájtja rendelkezésre weblapján. (www.dobozkft.hu/dokumentumok/aszf)

b.) Megrendelő megrendelésének leadásával elfogadja Szállító Adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat (www.dobozkft.hu/dokumentumok/adatkezelesi_tajekoztato) és hozzájárul adatai kezeléséhez.

c.) Amennyiben írásbeli megrendelésében Megrendelő egyértelműen (szállítói cikkszám, és/vagy anyagminőség, méret, kivitel) meghatározta a megrendelt terméket, illetve a megadott információk alapján a termék egyértelmű azonosítása Szállító részéről elvégezhető és tisztázott az ár, a termékdíjfizetés módja, a gyártandó mennyiség valamint a szállítási határidő, a szállítási cím és mód, akkor

(1) érvényes keretmegállapodás esetén Szállító Rendelés visszaigazolást küld Megrendelő részére és a teljesítést a visszaigazolásban rögíztetteknek megfelelően megkezdi.
(2) érvényes keretmegállapodás hiánya esetén Szállító Szállítási szerződést küld Megrendelő részére és a szükséges alapanyagot csak abban az esetben rendeli meg, ha Megrendelő az aláírt Szállítási szerződést a szerződésben leírt határidőn belül visszaküldi Szállító részére. Abban az esetben, ha Megrendelő az aláírt Szállítási szerződést nem küldi meg Szállító által kért időpontban, akkor a Szállítási szerződésben leírt határidő nem garantált.

d.) Szállító jogosult jelen pont c.) alpont (1) és (2) bekezdésben hivatkozott dokumentumokat első sorban emailben küldi meg. Szállító által elektronikusan küldött bizonylatok aláírás nélkül is érvényesek.

e.) Amennyiben Megrendelő jelen pont c.) alpont (1) és (2) bekezdésben hivatkozott dokumentumok kézhez vétele után módosítani kívánja megrendelését, azt csak abban az esetben tudja megtenni, ha Szállító mégnem kezdte meg a tétel gyártását.

2. Szállítási határidő

a.) A teljesítés végső határideje a szállítási időszak utolsó napja. Szállító által történő kiszállítás esetén, Szállító a terméket a szállítási időszakon belül – előzetes egyeztetés nélkül – Megrendelő által közölt fogadási időszakban leszállíthatja. Megrendelő által történő szállítás esetén, Szállító elektronikusan küldött készrejelentését követő 72 órán belül köteles Megrendelő gondoskodni a tétel elszállításáról.

b.) Szállító által történő kiszállítás esetén, Szállító jogosult a szállítási időszakon belüli részteljesítésre is.

3. Teljesítés helye, ideje, a szállítás módja

a.) Szállító által az 1.pont c.) alpont (1) és (2) bekezdésben hivatkozott dokumentumok minden esetben tartalmazzák az áruátvétel módját, helyét, ami vagy Szállító székhelye, vagy Megrendelő által meghatározott telephely.

b.) Érvényes keretmegállapodás esetén Szállító és Megrendelő rögzíti Megrendelő árufogadási rendjét (külön munkanapokon, munkaszüneti napokon), ennek hiányában Szállító által történő áruszállítás estén Megrendelő megrendelésében jelzi árufogadási rendjét, ennek hiányában köteles a jelzett szállítási időszakban Szállító által teljesített árut fogadni.

c.) Szállító által történő áruszállítás estén a megrendelt áru bevételezésekor Szállító logisztikai képviselője egyeztet Megrendelő kapcsolattartójával a szállítás időpontjáról, mely legkésőbb a szállítási időszak utolsó napját követő 72 óra.

d.) Amennyiben Megrendelő részéről, a szerződésben, illetve visszaigazolásban rögzítettek szerint az áru átvételére, vagy elszállítására 3 munkanapon belül nem kerül sor, illetve telephelyén az átvételt korlátozza, úgy Szállító az árut – Megrendelő egyidejű tájékoztatása után – felelős őrzésbe veszi. Ebben az esetben Szállító jogosult az áru értékének leszámlázására és az átvételt követően a tárolási költség díjának érvényesítésére is. A tárolási költség díja:

• 3-15 nap tárolás esetén: 150,- Ft+ÁFA/raklap/naptári nap.
• 15 napon túli tárolás esetén: 250,- Ft+ÁFA/raklap/naptári nap.

e) A csomagolás, külön megállapodás hiányában EUR 800 * 1200-as raklapra, kétszeri pántolással, 180 cm-es magasságban történik. Ettől eltérő csomagolási igényét Megrendelő írásban definiálja, illetőleg, különleges méretű, kivitetű áru esetén Szállító jogosult egyedi, a fentitől eltérő, az áru biztonságos tárolásához és szállításához csomagolást alkalmazni.

f) A raklapokat egyéb megállapodás hiányában, a szállítólevélen igazolt átvétel alapján Szállító leszámlázza. A raklapok számlázási egységára A raklapok ára az ajánlatban/visszaigazoláson feltüntetett mindenkor érvényes göngyölegár. Külön megállapodás esetén Megrendelő az általa visszaküldött csereraklapok számát a szállítólevélre vezeti fel. Szállító a számlázást ez alapján végzi el.”

g) Szállító az általa leszámlázott raklapokat hibátlan állapotban, szállítólevéllel igazoltan visszaküldve – a számlán szereplő egységáron veszi vissza – Megrendelőtől.

4. Vis major

A rendkívüli természeti események, melyek Szállító részére lehetetlenné teszik a teljesítést, vis majornak minősülnek. Vis major minden olyan előre nem látható, elháríthatatlan esemény, mely Szállító legnagyobb gondossága esetén sem küszöbölhető ki, így a katasztrófa helyzet, tűzeset, árvíz, rendkívüli hóakadály,üzemanyag hiány vagy a teljesítés megvalósulását megakadályozó jogi esemény, illetőleg háború, zavargás, forradalom, vagy az államrendet egyéb módon megzavaró esemény.
A vis major tényét írásban kell jelezni és az új feltételekben mielőbb meg kell állapodni a körülmények mérlegelését követően.”

5. Az áru átvétele kifogásolás rendje

a) A szállított mennyiség – eltérő megállapodás hiányában – a megrendelt és visszaigazolt mennyiségtől legfeljebb ±10%-kal térhet el.

b) Szállító az árut alapanyag-beszállítóinak specifikációja, vizsgálati katalógusa és lemez-választék szabványa szerinti kivitelben gyártja le.

c) Az áru átvételére Megrendelő, vagy megbízottja jogosult. Szállító az áru átvételét Megrendelő bélyegzőjével és Megrendelő, vagy megbízottja aláírásával elfogadottnak tekinti. Az áru és az átvett göngyöleg mennyiségi és minőségi átvételének igazolása is megtörténik a szállítólevél aláírásával.

d) Az áru kezelésére, tárolására vonatkozó Szállítói ajánlás minden rakaton feltüntetésre kerül. Ezek megszegése esetén Szállító mentesül a jótállási/szavatolási kötelezettsége alól.

e) Hibás teljesítés, vagy számlázás esetén Megrendelő értesíti Szállítót, aki megvizsgálja a bejelentett hibás és közös megegyezés után mielőbb intézkedik a hiba elhárításáról és rendezéséről. Szállító az áru átvételét követően legfeljebb 180 napig fogad el kifogást a hibás teljesítésre vonatkozó igényekre. Minőségi kifogás késedelmes bejelentése Szállítót mentesíti jótállási/szavatolási kötelezettsége alól.

f) Hibás teljesítésnek Megrendelő által visszaszállított hibás darabszám fogadható el. 1% alatti, illetve 9.999 db feletti megrendelés esetén 100 db alatti bejelentett kifogás esetén Szállító hibajavító tevékenységet nem végez.

g) A kifogásolt áru visszaszállítása egyeztetés után történhet. A visszaszállítás költsége Megrendelőt terheli, amennyiben a hiba kivizsgálása során Szállító felelőssége nem igazolódik be. Abban az esetben, ha megkifogásolt termékkel kapcsolatos felelősség Szállítót terheli, a visszaszállítási költséget Szállító megtéríti.

6. Fizetési mód

a) A leszállított árut Szállító, az átvételt igazoló okmányok, vagy egyéb teljesítési igazolás, felhasználási jelentés alapján leszámlázza.
Jelen dokumentum 1. pontjának c.) alpontja szerinti bizonylatok szerint történik a számlázás, mely az áru ÁFA nélküli egységárát, termékdíját, illetőleg a gyártáshoz szükséges egyéb gyártóeszközök (grafika, szerszám, klisé) nettó egységárát is tartalmazza.

b) Az áru ellenértékének kiegyenlítése a fent hivatkozott bizonylatban rögzített módon és határidővel történik.

c) Határidőn túl teljesített fizetés esetén Szállító késedelmi kamatot számít fel a fizetési határidő lejártát követő naptól. A pénzügyi teljesítés időpontjának a Szállító számláján történő jóváírás napja tekinthető, illetve készpénzes fizetés esetén a pénztári bevételezés, vagyis a számla teljesítésének napja.

d) Késedelmes fizetés, vagy fizetés elmulasztása esetén Szállító a Ptk. 6:155 § által előírt késedelmi kamat mértékét alkalmazza. Késedelmi kamatterhelés esetén Megrendelő a kamattal terhelt számlákkal megegyező fizetési feltétel szerint köteles a kamat kiegyenlítésére.

e) Késedelmes fizetés, vagy fizetés elmulasztása esetén Szállító jogosult a további teljesítések felfüggesztésére a késedelem fennállásának teljes időtartamára, illetve jogosult fizetési biztosítékot kérni a további szállításokhoz, vagy a megállapodott fizetési határidőt és módot módosítani.

7. Vitás kérdések rendezése

Jogita esetén Felek a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróság illetékességét ismerik el.

8. A szerződés egyéb kérdéseire a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Érvényes: 2018. szeptember 1-től visszavonásig | PDF verzió letöltése